MO07: Móc kiểu nhỏ đen
Số lượng :
 _PRINTER  _SAVE  Gửi tin qua email