MO00: Móc hộp
0 VNĐ
MO01: Móc 1C
0 VNĐ
MO02: Móc chữ C
0 VNĐ
MO03: Móc kiểu C
0 VNĐ
MO04: Móc 5C bé loại 2
0 VNĐ

TH01 01: Thau 40
0 VNĐ
TH01 30: Thau 30
0 VNĐ
TH02-03: Thau 45-50
0 VNĐ
TH05-06-07: Thau 32-34-36
0 VNĐ
TH08-09: Thau 24-28
0 VNĐ

RO01: Rỗ 45
0 VNĐ
RO15: Rỗ chân 30
0 VNĐ
RO35: Rỗ 32-35 chân
0 VNĐ
RO30: Rỗ 30
0 VNĐ
RO38: Rỗ 38
0 VNĐ

Bộ thố 3 cái
0 VNĐ
GA01: Gáo sâu
0 VNĐ
GA02: Gáo nhỏ
0 VNĐ
Ly01: Ly lớn
0 VNĐ
LY02: Ly nhỏ
0 VNĐ