MO06: Móc xoay A đen
Số lượng :
 _PRINTER  _SAVE  Gửi tin qua email