MO04: Móc 5C bé loại 2
Số lượng :
 _PRINTER  _SAVE  Gửi tin qua email