MO03: Móc kiểu C
Số lượng :
 _PRINTER  _SAVE  Gửi tin qua email